تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - Saturnus - A Lonely Passage
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

 A Lonely Passage 

Stumbling through narrow paths.

Afraid of what will come next.

As the darkness closes in

I start to run.

What have I done to deserve

This never-ending hunt?

I will never be able to return home.

My existence is shattered.

 

As I stop to gasp for air, I wonder...

Wonder when my final call might come.

And if it's really worth escaping from.

I'm so tired.

 

Between trees and stones.

On stale paths, beneath my reality.

It's like I lost the key to my mind.

I can no longer control myself.

No more running!

I will fight my demons right here.

 

As I stop to gasp for air, I wonder...

Wonder when my final call might come.

And if it's really worth escaping from.

I'm so tired.

 

Dear child, through horrors

and fright you will fade.

Fade to distant worlds

and distant lives.

As you lose your suffering,

there's nothing more to believe in.

Your belief to this day has been life.

Now my belief will fill your soul

fill your soul with death.

 

As I stop to gasp for air, I wonder...

Wonder when my final call might come.

And if it's really worth escaping from.

I'm so tired.

 

I no longer run,

I stand my ground and wait...

 

I wait...
گذرگاه تنهایی

ترسان از حوادث پیشرو

هنگام نزدیکی تاریکی

شروع به دویدن می کنم

چه کاری انجام داده ام که  مرا سزاوار این گریز همیشگی کرده است؟

هرگز توان بازگشت به خانه را نخواهم داشت

هستی ام ویران شده

...هنگام توقف برای نفس گرفتن، می اندیشم

به هنگامه ی آخرین دیدارم

!که آیا به راستی به گریختن از آن می ارزد

بسیار خسته ام

میان درختان و سنگ ها

در مسیرهای ملال انگیز، زیر لوای حقیقتم

گویا کلید روان ام را گم کرده ام

دیگر مهار خویشتن نتوانم

!دویدن بس است

همین جا به نبرد پلیدی هایم خواهم رفت

...هنگام توقف برای نفس گرفتن، می اندیشم

به هنگامه ی آخرین دیدارم

که آیا به راستی به گریختن از آن می ارزد

بسیار خسته ام

،کودک عزیزم، میان ترس و وحشت محو خواهی شد

.به جهان های دوردست و زندگی های دوردست

چیزی جز رهایی از رنج هایت نیست

که بدان ایمان آورم

تا به امروز ایمانت به زندگی بوده

امروز ایمان من روانت را آکنده خواهد ساخت

روانت را از مرگ آکنده کن.

...هنگام توقف برای نفس گرفتن، می اندیشم

به هنگامه ی آخرین دیدارم

که آیا به راستی به گریختن از آن می ارزد

بسیار خسته ام

دویدن بس است

...ایستادگی می کنم و منتظر می مانم

...منتظر می مانم

Download[ دوشنبه 22 مهر 1392 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات