تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - عاشقانه ها ...
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

Saturnus - Pretend


Here strolls the blackened sky
With me, myself and I

Let's pretend well meet again
Pretend you knew me
Pretend you cared
Lets pretend we once kissed
With compassion
With heartfelt affection

Let's pretend well meet again
Let's just, lets just pretend
Pretend you're still... you're still my friend

Let's pretend well meet again
Pretend you knew me
Pretend you cared
Let's pretend we once kissed
With compassion


وانمود کردن
.
در اینجا آسمان سیاھپوش در کنار من قدم میزند
بگذار وانمود کنیم بار دیگر ملاقات خواھیم کرد
وانمود کنیم تو مرا میشناختی
وانمود کنیم برایت اھمیت داشتم
بگذار وانمود کنیم روزی ھمدیگر را 
با احساس و مھر قلبی بوسیدیم
بگذار وانمود کنیم بار دیگر ملاقات خواھیم کرد
بگذار فقط ، فقط وانمود کنیم
وانمود کنیم تو ھنوز...ھنوز دوست من ھستی
بگذار وانمود کنیم بار دیگر ملاقات خواھیم کرد
وانمود کنیم تو مرا میشناختی
وانمود کنیم برایت اھمیت داشتم
بگذار وانمود کنیم روزی ھمدیگر را با احساس بوسیدیم


*****


Saturnus - I long

I do me wrong
And i do it again
My sorrow rain
My feeling pain
See me through, walk me through

I long
I still long
I long
I long so much away - from me - for me
I long
I still long

Take my lips
Kiss me sweet
Take my feelings
Stop me from sweating fear
My sweet nightmares end

I long
I still long
I long
I long so much away - from me - for me
My sweet nightmare ends

 

من هستم

من خودم اشتباه كردم
و آن را تكرار كردم
اندوه من ، باران
احساس من ، درد
به من بنگر. از من گذر كن

من هستم
من هنوز هستم
من هستم
من خیلی وقت است كه هستم ، از من - برای من
من هستم
من هنوز هستم

لبانم را بگیر
و من را عاشقانه ببوس
احساساتم را بگیر
من را از ترس وحشتناكم بازگردان
كابوسهای شیرینم پایان یافت

من هستم
من هنوز هستم
من هستم
من خیلی وقت است كه هستم ، از من - برای من
كابوسهای شیرینم پایان یافت

 

[ چهارشنبه 26 آذر 1393 ] [ 05:20 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات