تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - Solithude
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

همه چیز سر جای خودش است ، هیچ چیز اشتباهی وجود ندارد
اشتباه خود منم ، من اشتباهیم !
من این اشتباه لاک خواهم گرفت ، پاک خواهم کردSolitude

تنهایی


[A tribute to Candlemass]
I'm sitting here alone in darkness
waiting to be free
Lonely and forlorn I am crying
I long for my time to come
Death means just life
please let me die in solitude


اینجا در تاریکی به تنهایی می نشینم

تنها و ملول گریه می کنم

آرزو می کنم که زمان من بیاید

مرگ درست معنای زندگی را می دهد

بگذار تا در تنهایی ام بمیرم


Hate is my only friend
Pain is my father
Torment is delight to me
Death is my sanctuary
I seek it with pleasure
Please let me die in solitude

نفرت تنها دوست من است

درد پدر من

عذاب همان سرخوشی ام

من با لذت در جستجوی آن هستم

بگذار تا در تنهایی ام بمیرم

Receive my sacrifice
My lifeblood is exhausted
No one gave love and understanding
Hear these words
Vilifiers and pretenders
And please let me die in solitude

قربانی ام را بپذیر

خون حیاتی ام تمام شده ست

هیچ کس عشق و فهم نبخشید

این واژه ها را دریابید

ای بدگویان و متظاهران

و بگذارید در تنهایی بمیرم

Earth to earth
Ashes to ashes
Dust to dust

خاک به خاک

خاکستر به خاکستر

غبار به غبار

Earth to earth
Ashes to ashes
Dust to dust

خاک به خاک

خاکستر به خاکستر

غبار به غبار

I'm sitting here alone in darkness
Waiting to be free
Lonely and forlorn I am crying
I long for my time to come
Death means just life
Please let me die in solitude

اینجا در تاریکی به تنهایی می نشینم

منتظر آزاد شدن

تنها و غمزده فریاد می زنم

در آرزوی رسیدن زمان خود

مرگ همان معنای زندگی را دارد

بگذار در تنهایی بمیرم


Earth to earth
Ashes to ashes
Dust to dust

خاک به خاک

خاکستر به خاکستر

غبار به غبار

Earth to earth
Ashes to ashes
Dust to dust

خاک به خاک

خاکستر به خاکستر

غبار به غبار


Earth to earth
Ashes to ashes
Dust to dust

خاک به خاک

خاکستر به خاکستر

غبار به غبار

[ دوشنبه 3 آذر 1393 ] [ 02:26 ق.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات